Stěžeň:Téma: 40 let dialyzační léčby na interním oddělení Strahov

881

Dialyzační léčba na Interním oddělení na Strahově letos oslavila 40 let trvání, a proto se zkusme ohlédnout zpátky do historie, jak se s léčbou ledvin na Strahově začínalo.

Strahovská nemocnice vznikla původně jako zdravotnické zázemí studentských kole- jí, postavených na Strahově v polovině 60. let. Brzo se však zjistilo, že tak velké lůžkové zařízení je pro pětitisícové studentské městečko zbytečně velké. Proto byla nemocnice po několika letech převedena pod tehdejší 2. fakultní nemocnici jako samostatné interní oddělení, orientované na kardiologii.

Ke změně orientace na nefrologii a dialýzu došlo s příchodem nového přednosty, prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc. z I. interní kliniky v roce 1971. Pod jeho vedením se počet dialyzačních lůžek rychle zvyšoval. Na současných 25 lůžek se dostal v r. 1998, kdy byla na Strahov přesunuta dvě menší dialyzační střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pracoviště se od samého počátku vyznačovalo důrazem na multidisciplinárnost týmu: kromě „tradičních“ zdravotnických profesí lékaře a sestry bylo prvním, které zaměstnávalo na plný úvazek psychologa, mělo i klinického inženýra a dietní sestru, která se zaměřovala speciálně na problematiku nutrice pacientů s chorobami ledvin.

Druhou prioritou bylo pečlivé sledování trendů v dialyzační léčbě a rychlé zavádění nových metod do praxe. V tomto směru stojí za zmínku např. první úprava vody pro dialýzu demineralizací, zavedení konvektivních technik, nejprve klasických vakových, později v provedení „on-line“ a jejich specifické aplikace (léčba aluminiové intoxikace), zpracování postupů léčby renální kostní choroby a anémie, vytvoření vlastní teorie adekvátnosti dialýzy, zavedení strojového měření srážecích časů u lůžka (metoda ACT).

Dále také zahájení kontinuální peritoneální dialýzy (CAPD) pouhé dva roky po jejím „objevení“ ve Spojených státech (!), speciální vyšetřovací a monitorovací metody (hodnocení míry převodnění pomocí ultrazvukově stanoveného indexu kolapsibility dolní duté žíly a později pomocí multifrekvenční impedometrie, kontinuální měření změn krevního objemu během dialýzy), zavedení rutinního sledování kvality cévních přístupů, nebo v poslední době zavedení dialyzačních koncentrátů s kyselinou citrónovou a první použití dialyzátorů s membránami propouštějícími proteiny v ČR pro léčbu selhání ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem.

Interní oddělení je v současné době orientované na komplexní péči o nemocné s chorobami ledvin od ambulantní dispenzarizace pacientů s počínající renální insuficiencí, přes standardní dialyzační léčbu ve všech existujících variantách (hemodialýza, konvektivní „on-line“ dialyzační techniky, peritoneální dialýza jak v režimu CAPD tak i s cyklerem) po specializované léčebné postupy (citrátová antikoagulace zákroky, vyšetření a léčbu komplikovaných stavů (kostní choroba, analýza účinnosti dialýzy, hodnocení cévních přístupů, monitorování hemodynamiky oběhově nestabilních pacientů v průběhu dialýzy).

V rámci pracoviště fungují specializovaná centra ustavená VFN:
– Centrum pro léčbu peritoneální dialýzou
– Centrum pro komplexní léčbu chronického selhání ledvin
– Centrum pro expertízu dialyzační techniky.

Zároveň je naše pracoviště součástí specializovaného Centra pro cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody.

Součástí pracoviště je i speciální ambulance hojení ran a chronické bolesti a cévní poradna.

Technické vybavení celého pracoviště se za posledních cca 5 let podařilo dostat na vysokou úroveň. Kromě základní biochemické a hematologické laboratoře zahrnuje komplement pracoviště moderní RTG s digitálním přenosem dat do centrálního úložiště obrazových vyšetření ve VFN, univerzální ultrasonografický vyšetřovací přístroj, počítačové EKG se síťovým rozvodem, vybavení pro cévní dopplerovské vyšetření, holterovské měření krevního tlaku i impedometrickou analýzu tělesného složení.

Vlastní dialyzační pracoviště s 25 hemodialyzačními lůžky disponuje veškerou dnes dostupnou dialyzační technikou (B. Braun, Bellco, Fresenius, Gambro, Nikkiso) i podpůrnými přístroji. Používány jsou převážně dialyzátory s výhradně umělohmotnými a převážně vysokopropustnými (high-flux) membránami více výrobců. Rovněž oddělení peritoneální dialýzy pracuje se systémy více firem (Baxter, Fresenius).

Počítačové vybavení s téměř 50 pracovními stanicemi v místní síti pracoviště (propojené s centrální sítí VFN) znamená jednu z nejvyšších hustot počítačové techniky na jednoho pracovníka ve VFN.

Pracoviště se významnou měrou podílelo na zařazení výkonu „Provádění peritoneální dialýzy sestrou“ do Sazebníku výkonů s bodovými hodnotami (od 1. 1. 2010). Výkon s kódem 06141 (výkon sestry) umožňuje vykazování poskytnuté péče handicapovaným pacientům.

Jednou z velkých výhod peritoneální dialýzy (PD) je možnost provádět si léčbu ve vlastním sociálním prostředí (byt, domov seniorů, léčebna dlouhodobě nemocných, denní stacionář), tím tato metoda podporuje lepší kvalitu života nemocného.

Přes uvedené charakteristiky špičkového pracoviště si z pohledu pacienta pracoviště zachovává díky své poloze mimo hlavní areál VFN (nevýhodné z některých pohledů) charakter „rodinného podniku“, kde se o pacienta stará stále tentýž personál bez ohledu na oddělení, na kterém se momentálně nachází.