DOMÁCÍ HEMODIALÝZA

118

Hemodialýzu lze poskytovat v dialyzačním středisku nebo i v domácím prostředí. Domácí hemodialýzu preferují pacienti, kteří chtějí vést aktivní soukromý i pracovní život a zároveň jsou schopni převzít zodpovědnost za svoji léčbu. Při domácí dialýze si pacient provádí očištění krve pomocí dialyzačního přístroje, který má doma. Samotné ošetření si může naplánovat v čase, kdy ho potřebuje a kdy to nejvíce vyhovuje jemu samému. Díky tomu může znovu nabýt svobody a nezávislosti. Nezáleží ani tolik na věku pacienta jako spíše na jeho celkovém zdravotním stavu a míře soběstačnosti. Důležitý je kvalitní cévní přístup (fistule), ale ani zavedený centrální katétr není pro domácí dialýzu překážkou.

Hemodialýza v domácím prostředí a bez asistence sestřiček nebo lékařů je možnost, kterou nabízí česká legislativa pacientům od roku 2015. Díky menšímu intervalu mezi dialýzami, odpadnutím času stráveného transportem na dialyzační středisko a čekáním na dialyzační ošetření, šetří domácí hemodialýza čas a výrazně ulevuje také zdraví pacientů.

Aby si však mohl pacient provádět hemodialýzu sám doma, musí splnit přísné podmínky.

Souhra pacienta, sestřičky i rodiny

Pokud chtějí lékař nebo pacient začít uvažovat o možnosti provádět hemodialýzu doma, je nutné splnit zásadní podmínky pro takový výkon. Je třeba mít doma dostatečný prostor pro dialyzační monitor, lůžko, čističku vody a další vybavení, při dialýze musí být přítomen pro případ komplikací další člověk a v neposlední řadě je nutné, aby měl dialyzovaný pacient určité osobní vlastnosti a souzněl se zdravotní sestrou, která ho edukuje. Samotná edukace pacienta zabere minimálně dva měsíce, záleží ovšem na předchozích, resp. vstupních teoretických znalostech a technické zručnosti.

„Většina pacientů na dialýze jsou starší lidé, u kterých je splnění těchto podmínek prakticky nemožné. Ale určitá varianta tu je. Pokud pacient sám projeví zájem nebo zdá-li se nám jako vhodný adept, spolupracuje, má kuráž a je technicky zdatný, tak mu tuto možnost určitě nabídneme,“ vysvětluje MUDr. Lada Malanová, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Plzeň. „Lidské ledviny pracují 24 hodin denně. Běžná dialýza probíhá ale jen třikrát týdně 4 – 5 hodin. Pacient tedy zažívá velké výkyvy ve vnitřním prostředí, v hodnotách kreatininu, močoviny atd. Pro pacienta je samozřejmě nejlepší, aby tyto výkyvy byly co nejmenší, což je právě veliká výhoda toho, že se může dialyzovat častěji doma. Pacientovi to významně uleví časově i zdravotně,“ dodává.

Přístroj upozorní, když je něco špatně

Podmínkou, díky níž umožní zdravotní pojišťovna proplácet domácí hemodialýzu, je přístroj Redsense. Ten se běžně na dialyzačních střediscích nepoužívá, pro domácí dialýzu je však zcela zásadní.

Závažnou, až fatální komplikací, ke které může při dialýze dojít, je únik krve. Pakliže se nepodchytí včas, může dojít k ohrožení zdraví pacienta a v nejhorším případě může nastat smrt. Podle statistik celosvětově každý týden z této příčiny umírá 21 pacientů.

Všechny moderní hemodialyzační monitory jsou v dnešní době vybaveny detekcí úniku krve na žilní straně mimotělního oběhu. Metoda detekce je ale omezena pouze na měření tlaku. Je-li pokles žilního tlaku při úniku krve omezen, je pak často příliš malý k aktivaci bezpečnostního systému dialyzačního monitoru.

V takových případech výrazně narůstá riziko rychlého vykrvácení. Jedním z možných řešení je použití systému Redsense.

„Redsense na rozdíl od dialyzátoru umí detekovat únik krve. Pakliže indikuje vlhkost, vydá velmi hlasitý zvuk a pacient, případně jeho pomocník, může včas zabránit komplikacím,“ vysvětluje MUDr. Malanová.

V případě zájmu vám více informací poskytne například personál dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum

ZDROJ ČLÁNKU: https://lepsipece.cz/ledviny/domaci-hemodialyza/h